Belok tozy garyjy, poroşok garyjy enjam

Gysga düşündiriş:

1. poladyň kuwwatyny we materialyny islegleriňize görä düzüp bileris

2. her dürli poroşok we ownuk granula üçin laýykdyr

3. işlemek aňsat we saklamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok garyjy maşynyň ulanylmagy

Bu belok tozy garyjy, poroşok garyjy enjamlar her dürli poroşok we ownuk granula laýyk gelýär, azyk önümlerini gaýtadan işlemekde, himiýa senagatynda, oba hojalygy önümçiliginde we kofe, süýt tozy, tagam, goşma dökün we ş.m. ýaly giňden ulanylýar.

Protein powder mixer, powder mixing equipment (2)

Lenta blenderiniň parametri

Protein powder mixer, powder mixing equipment (1)

Maşyn modeli

GT-JBJ-300

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.6m * 0.85m * 1,85m

Maşynyň agramy

450 kg

Taýýar garyndy poroşok garyşyk maşyndan nädip çykýar?

Protein powder mixer, powder mixing equipment (3)

Garyşyk maşyn rozetka klapany bilen enjamlaşdyrylandyr, oňa çykaryjy klapan diýýäris.Zyňyndy klapan üçin, sarp edijiniň islegi üçin dürli görnüşli enjamymyz bar:

1. Kebelek klapan üçin el bilen işlemek:
Bu aňsat işlemek, ýönekeý gurluşyk, çydamly hil, ýöne emeli usulda işlemek zerurdyr

2.Pnewmatiki görnüşli kebelek klapan:
Easyeňil işlemek, klapan açyk / ýapyk, emeli usulda dolandyrylýan, gowy hilli awtomatiki dolandyryş;

3.Pnewmatiki hereketlendiriji görnüşli flap klapan:
Easyeňil işlemek, awtomatiki dolandyryş, emeli usulda işlemezlik, artykmaçlygy mikseriň çalt düşürilmegi (çykarylmagy)
Otagyň içindäki garyndy poroşok;

4.Motor bilen dolandyrylýan görnüşli güýçlendiriji dozalaşdyryjy enjam:
Çykyş klapan, gorizontal güýçlendiriji konweýer bilen enjamlaşdyrylýar, güýçlendiriji hereketlendiriji, artykmaçlygy pnewmatik sarp edilmän, taýýar garyndynyň poroşokyny çalt düşürmek bilen.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A1: 2014-nji ýylda gurlan öndüriji. Häzirki wagtda zawodymyzda 80-den gowrak işçi, 11 inersener we 60-dan gowrak satyjy bar, hil barlagy we satuwdan soňky topar, biziň bilen wideo jaň edip, zawodymyzy onlaýn görmäge hoş geldiňiz!

2-nji sorag: Kepillik hakda näme?

A2: Maşynlary ibermezden ozal, hil barlag toparymyz maşynlary barlar we synagdan geçirer, her bir enjamyň öz faýly we wideo gollanmasy bar, biz 12 aý kepillik berýäris, (enjamy alanyňyzda başlaň), mugt geýilýän bölekler, mugt wideo hyzmaty we ömürboýy tehnologiýa goldawy.

3-nji sorag: Mikser maşynyny alanymda näme etmeli?

A3: Mikseriňiziň materialy poslamaýan polat bolsa, ilki bilen arassalaň we reduktoryň içine biraz ýag ýagyny goşuň, gollanmamyza laýyklykda motory simlemäge tejribeli elektrik tapyň .Şonuň üçin ulanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň