Malaýziýanyň sarp edijisi poroşok gaplaýyş maşynyna sargyt goýýar

2022-nji ýylyň mart aýynyň soňky iki gününde Luohe Guantuo kompaniýasy Malaýziýanyň sarp edijisinden täze sargyt alýar, bu poroşok gaplaýyş enjamy we sarp ediji bu enjamy kofe tozy gaplamak üçin ulanmak isleýär.Talaby barada gürleşenden we poroşok gaplaýyş maşynymyzyň jikme-jik maglumatlaryna daýanandan soň, ol gaty kanagatlanarly we ahyrsoňy sargyt edýär. Bu hakykatdanam biziň üçin gowy zat, sebäbi önümlerimiziň hili we bahasy müşderileriň razylygyny aldy.

Malaysia consumer place an order of powder packing machine (1)

Malaýziýanyň bu sarp edijisi üçin poroşok gaplaýyş enjamy ýarym awtomat tozany doldurýan gaplaýyş enjamy, awtomatiki agramy we mukdar taýdan doldurmagy tamamlap biler, konteýneriň çägi ýok, doldurmak we gaplamak üçin iň soňky gap hökmünde sumkalar we çüýşeler ulanylyp bilner.Bu enjamyň ulanylyş meýdany gaty giň, azyk senagatynda, himiýa senagatynda, derman senagatynda we süýt tozy, kofe tozy, belok tozy, çilli poroşok, ysly poroşok, ýuwujy serişde, kosmetiki poroşok ýaly poroşok materiallaryny gaplamaga laýyk gelýär. we ş.m.

Bu Malaýziýaly sarp ediji poslamaýan polatdan ýasalan enjamy talap edýär we azyk howpsuzlygy standartyna çenli bu enjamyň gurluşynyň dikligine we has köp ýer tygşytlamagy üçin kiçijik meýdana eýe bolmagyny isleýär. Işleýiş usullary we işleýşi barada aýdylanda Bu enjamyň ýörelgesi, enjamlarymyzyň hili we parametrleri barada has anyk düşünip biler ýaly, operasiýa wideosyny we zawod öndürýän zawodymyzy oňa iberýäris.Mundan başga-da, oňa esasy komponenti hem görkezýäris, olaryň hemmesi enjamyň uzak ömrüni üpjün edip biljek meşhur markany kabul edýärler.Thehli jikme-jiklikleri tassyklandan soň, goýumy töledi we mart aýynyň bagtly tamamlanmagy.

Malaysia consumer place an order of powder packing machine (2)

Guantuo poroşok gaplaýyş maşynynyň aýratynlyklary
1.Serw motorly sürüjini kabul etmek, durnukly we ýokary netijelilik bilen işlemek.
2. Ölçegdäki ölçeýjini düzetmegiň nurbat usuly. Bu material ätiýaçlygy we arassalamak üçin aňsat bolmaz.
3. Burun doldurmak üçin beýik tigirli sazlamak - Dürli beýiklikdäki çüýşelere / sumkalara doldurmak üçin amatly.
4. Dürli ululykdaky ölçeýji ölçeýji we burunlary doldurmak - dürli doldurma agramyny ölçemek we dürli diametrli konteýner agzy üçin amatly.
5. Duýgur ekran dolandyryş paneli bilen enjamlaşdyrylan, agramy doldurmak, synag wagtynda tizligi ýetirmek ýaly iş maglumatlaryny sazlamak has amatlydyr.


Iş wagty: Apr-07-2022