“Luohe Guantuo” kompaniýasy çaý halta gaplaýyş enjamyny Şri-Lanka iberýär

2022-nji ýylyň mart aýynyň ortalarynda Guantuo kompaniýasy Şri-Lankanyň sarp edijisine çaý halta gaplaýyş maşynyny iberýär.Şri-Lankanyň sarp edijisi jenap Ali fewral aýynda bize e-poçta soragy iberýär, çaý haltasyny gaplaýan maşynyň hili we kepillik ýaly bir zat we bu enjamy nädip gurmalydygy barada köp alada edýär, bu hakda köp gürleşdik onlaýn.Bu pandemiýa sebäpli jenap Ali Hytaýa gelip bilmeýär, ýöne doganoglany häzirki wagtda Hytaýda, doganoglany Guanç Guangzhououda uniwersitet talyby, şonuň üçin ol zawodymyza geldi, ony Luohe ýokary tizlikli demir ýol menzilinde alyp gitdik we oňa dostlukly çemeleşdi.Zawodymyza baryp gördi, çaý halta gaplaýan maşynymyzy barlady, ony gaty gowy görýär we bu barada ýokary gürleýär.Jenap Ali bilen wideo jaň edeninden soň, goýum hökmünde 80000 hytaý ýuanyny töledi.Tutuş gepleşik birnäçe sagat dowam etdi, önümlerimiziň hili, ussatlygymyz we hyzmatymyz oňa täsir etdi.

Luohe Guantuo Company dispatch tea bag packing machine to Sri Lanka (2)

Jenap Ali üçin bu çaý haltasyny gaplaýan maşyn, çaý ýapraklaryny gaplamak üçin ulanylýar.Torbalarda içki haltalar, daşky sumkalar we bellikler bolmaly, ýerli çaý medeniýetiniň ýaýramagy sebäpli her kim çaý içmegi halaýar.Şri-Lankadaky çaý ýapraklary hem ýokary hilli we eksportyň uly mukdarydyr.Ali ýerli çaý satyjysy.Gaplanan çaýyň bahasy iki esse artar.Maşyn öndürijisi hökmünde müşderilere has uly gymmatlyk döretmäge kömek edýändigimize buýsanýarys

Aragatnaşygymyzda sumkanyň ululygyny we materialyny kesgitledik.Ali ýerli marka nyşanyny we sumka stilini dizaýn etdi we ussahanamyzdaky tehnikler derrew önümçilige başladylar.Önümçiligiň gidişini Alyna her 3-4 günden bir gezek täzeläp durýarys.Maşyn synagyndan we hil barlagyndan soň, Alyna synag wideosyny iberdik.Ali gaty kanagatlandy, soň bolsa Hytaýda öndüriler diýip umyt edip, enjamy gapladyk we iberdik, Guantuo önümçiligi dünýäde abraý gazanyp biler.
Luohe Guantuo Company dispatch tea bag packing machine to Sri Lanka (1)

Guantuo kompaniýasynyň çaý halta gaplaýyş maşynynyň artykmaçlygy:

1.PLC dolandyryşy enjamy has oňat işleýär
2. sensor ekrany bilen enjamlaşdyrmak, ulanmak gaty aňsat
3. Dünýä belli elektrik bölekleri bilen enjam has berkdir


Iş wagty: Apr-07-2022