Gorizontal lenta garyjy maşyny nädip saýlamaly

Gorizontal lenta garyjy maşyny nädip saýlamaly

2022-nji ýylyň 25-nji apreli

Gorizontal nurbat mikser häzirki wagtda has giňden ýaýran enjamlaryň biridir, şonuň üçin lenta mikser enjamyny satyn almak isleýänler üçin haýsy meselelere üns bermelidigini bilmek gaty möhümdir, sebäbi köp ulanyjy enjamlara düşünmeýär, başarmaýar ulanmak üçin zerur enjamlary saýlamak, şonuň üçin haýsy problemalarOlarüns bermelidir?Take tarapyndan berlen tekliplere göz aýlaňöndürmek.

3

1. Önüm kategoriýasyna esaslanyp satyn almak

Gorizontal nurbat garyş maşynyny satyn alanymyzda, önümi saýlamak üçin ilki bilen gorizontal nurbat garyjy maşynyň klassifikasiýasyny birleşdirip bileris, sebäbi bazar gorizontal nurbat garyjy maşynyň işleýşine uly ähmiýet berýär, gorizontal nurbat gibrid maşyn dizaýn edilip bilner. gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyklykda model boýunça hem klassifikasiýa edilip bilner! Şonuň üçin gibrid maşyny saýlamakda satyn almalaryň klassifikasiýasy bilen utgaşdyrylmalydyr..

2. Material garyndynyň mukdaryny saýlamak

Mundan başga-da, material garyşyk gaýtadan işlemegiň mukdary hem göz öňünde tutulmalydyr, işdäki garyşyk maşyn, gaýtadan işlemegiň kuwwatyndan ýokary bolup bilmez, gaty köp material şol bir wagtyň özünde zerur bolan gorizontal nurbat garyjy maşynyň işine sebäp bolar. material garyş wagtynyň uzynlygyna gözegçilik etmek!

3. W hakda öwreniňgorizontal nurbat guşak mikseriniň orking prinsipi

Adaty gorizontal nurbat garyjy maşynyň iş prinsipiniň köpüsiniň birmeňzeşdigine garamazdan, gaýtadan işlemegiň dürli modelleriniň, enjamlarynyň görnüşleriniň belli bir tapawudy bar, şonuň üçin iş ýörelgesini hem göz öňünde tutmalydyrys!


Iş wagty: 25-2022-nji aprel