Gorizontal poslamaýan polatdan ýasalan garyjy

Gysga düşündiriş:

1. Bu poroşok garyjy enjam, iýmit tozy üçin kostýum, himiki poroşok
2. ýöriteleşdirilen kuwwatly mikser enjamyny (poslamaýan polat 304/316) hödürleýäris
3. Enjam garyndynyň has ýokary we täsirli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok mikserini ulanmak

Bu enjam uly göwrümli we durnukly dürlüligi bolan poroşoklary ýa-da ownuk granulalary garyşdyrmak üçin ulanylyp bilner.Şonuň üçin derman, azyk önümleri, himiýa, pestisidler, plastmassa, boýag önümçiliginde we ş.m. giňden ulanylýar.

Horizontal Stainless steel powder mixer

Poroşok blender mikseriniň aýratynlyklary

1.Bu garyjy, gorizontal tankly, goşa gatlak simmetriýa gurluşy bolan ýekeje şah.U şekilli tankyň ýokarky gapagy material üçin bir / iki girelgäni dizaýn edip biler.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda suwuk ýa-da ýag goşmak üçin spreý ulgamy bilen hem dizaýn edilip bilner.Bakyň içinde haç goldawy we spiral lentadan ybarat oklar rotory bilen enjamlaşdyrylan.

Horizontal Stainless steel powder mixer

2. Bakyň düýbünde merkezde kebelek klapan (pnewmatik gözegçilik ýa-da el bilen dolandyrmak) bar.Klapan, garyşyk mahaly hiç hili materialyň toplanmandygyny we öli burçuň ýokdugyny anyklaýan arka dizaýnydyr.Ygtybarly yzygiderli möhür, ýygy-ýygydan ýapyk we açyk aralykda syzmagy gadagan edip biler.

3.Mikseriň goşa spiral gatlagy materialy gysga wagtyň içinde has ýokary tizlik we birmeňzeşlik bilen garyşdyryp biler.

Horizontal Stainless steel powder mixer

4.Bu poroşok mikser dizaýny, iki gatly nurbat blender bilen.Içki nurbat material görnüşini merkezi tarapa itekleýär we daşarky nurbat materialy täsirli garyşdyrmak üçin materialy gapdaldan merkeze itýär.Enjam dürli materiallaryň häsiýetine görä poslamaýan304 / 316 / 316L görnüşinde ýasalyp bilner, garyşyk wagty her partiýa 8-10min.

Poroşok garyjy enjamlaryň parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-500

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.0m * 0.75m * 1,50m

Maşynyň agramy

450 kg

Maşyny eltip bermek üçin

1. Töleg alanymyzdan soň maşyn öndürip başlarys;
2. Adatça enjamy gutarmak üçin 10 gün gerek bolýar;
3.Bizde maşyn komissiýasy we gowşuryşdan öň synag bolar;
4. Maşyn zaýalanmakdan goramak üçin enjam PE bilen örtülendir;
5.Biz sarp ediji üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we gurallaryny, maşyn gollanma resminamasy bilen bilelikde hödürleýäris;
6.Her sorag, e-poçta / WhatsApp / WeChat arkaly erkin habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň