Lenta blender bilen keseligine poroşok garyjy

Gysga düşündiriş:

1. parthli bölegi azyk howpsuzlygy derejesi üçin poslamaýar
2. Has ýokary iş ukyby we täsirli
3. Gury poroşok garyjy üçin kostýum
4. Lenta blender bilen sazlanan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok mikseriniň ulanylyşy

Lenta blenderli gorizontal poroşok mikser doly poslamaýar we iýmit howpsuzlygy derejesine laýyk gelýär, weterinariýa dermanlary, iýmit, himiýa, biologiýa, tohumçylyk pudagy, keramika, refrakter material we ş.m. ýaly dürli poroşok önümlerini garyşdyrmak üçin amatly. gury ýuwujy poroşok we ş.m. ýaly inçe granulalar üçin kostýum.

Horizontal powder mixer with ribbon blender (2)

Lenta blenderiniň ýörelgesi

Poroşok blenderiniň esasy gurluşy, U şekilli garyşyk kamerasy we kameranyň içindäki lenta blenderidir.
Mil hereketlendiriji we reduktor enjamlary bilen hereket edýär: motor aýlanýar we mil we blender hem aýlanar.
Aýlanma ugrunda daşky lenta materiallary iki ujundan ortasyna itekleýär, içki lenta materiallary ortadan iki ujuna itýär.Dürli burçly lenta şemaly dürli tarapa akýan materiallary göterýär.Üznüksiz konwektiw aýlanyşyň üsti bilen materiallar gyrkylýar we gowy we çalt garylýar.

Poroşok garyjy maşynyň parametri

Model

GT-JBJ-100

Maşyn materialy

Partshli bölekler üçin poslamaýan polat 304

Elektrik üpjünçiligi

3Kw, AC380V, 50 / 60Hz

Garyşyk wagt bahasy

8-10 minut

Palatanyň göwrümini garyşdyrmak

280 litr

Jemi ululygy

1.75m * 0.65m * 1,45m

Jemi agram

320kg

Poroşok garyjy maşynyň jikme-jik maglumatlary

1. Lenta mikser maşynynyň pos çydamlylygyny has ýokary etmek üçin adaty SUS304 plastinkany kabul edýäris, bu enjamy has ýokary hilli eder;Şeýle hem taýýar maşyn has owadan görünmek üçin ýalpyldawuk bolar;

Horizontal powder mixer with ribbon blender (1)

2.Maşine meşhur marka elektrik we mehaniki enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar: Siemens hereketlendirijisi, NSK top göteriji, Schneider elektrik komponenti we ş.m.

3. Köp amaly dizaýn: kameranyň aşaky berkidilen kebelek klapany, bu dizaýn taýýar garyndy poroşok önümini çalt çykarmak;aňsat hereket etmek üçin kasna bilen berkidilen maşyn;Ulanyjynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin garyşyk kameranyň ýokarsynda berkidilen paneli goramak.

Poroşok garyjy maşyn üçin soraglar

1. Satuwdan öňki hyzmat:
Hünärmen dizaýn inerenerimiz bar, poroşokyňyza we programmaňyza görä ýöriteleşdirilen maşyny üpjün ederis.
2. Onlaýn / satuw hyzmaty
* Ajaýyp we berk hil
* Çalt eltip bermek
* Standart eksport bukjasy ýa-da islegiňiz boýunça

3. Satuwdan soň hyzmat
* Zawod gurmak üçin kömek
* Kepillikde haýsydyr bir mesele ýüze çyksa abatlamak we abatlamak
* Gurmak we kätipleri taýýarlamak
* Zapaslary we gymmat bahadan mugt geýmek

4. Beýleki hyzmatdaşlyk hyzmaty
* Tehnologiýa bilimleriniň paýy
* Zawod binasynyň maslahat beriş we ýerleşiş dizaýny


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň