Lenta blender bilen iýmit derejeli poroşok garyjy

Gysga düşündiriş:

1. parthli bölegi azyk howpsuzlygy derejesi üçin poslamaýar
2. Has ýokary iş ukyby we täsirli
3. Gury poroşok garyjy üçin kostýum
4. Lenta blender bilen sazlanan


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lenta blenderli bu iýmit derejeli poroşok garyjy, U şekilli gorizontal garyşyk tankdan we goşa garyşyk lentalardan durýar.gorizontal lenta mikseriniň iş prinsipi gaty ýönekeý: bu gorizontal lenta garyjyda goşa gatlak lentalar bar: içki gatlak lentasy we daşarky gatlak lentasy.Daşky lenta poroşony iki ujundan merkeze, içki lenta poroşony merkezden ujuna itýär.Soňra material gaty gysga wagtyň içinde doly garylar.

Food grade powder mixer with ribbon blender (1)

Poroşok blender maşynynyň ýörelgesi

Enjamyň esasy gurluşy, U şekilli garyşyk kamerasy we kameranyň içindäki lenta blenderidir.
Mil hereketlendiriji we reduktor enjamlary bilen hereket edýär: motor aýlanýar we mil we blender hem aýlanar.
Aýlanma ugrunda daşky lenta materiallary iki ujundan ortasyna, içki lentany itýär
materiallary ortadan iki ujuna itýär.Dürli burçly lenta şemaly akýan materiallary göterýär
dürli ugurlarda.Üznüksiz konwektiw aýlanyşyň üsti bilen materiallar gyrkylýar we gowy we çalt garylýar.

Poroşok garyjy maşynyň ulanylmagy

Lenta blender bilen iýmit derejesindäki poroşok garyjy, süýt tozy, iýmit goşundylary, krahmal, tagam tozy, kakao tozy, kofe tozy we ş.m. ýaly pes suwuklygy bolan poroşok elementine laýyk gelýär. Şeýle hem gury ýaly inçe granula elementlerine laýyk gelýär. ýuwujy serişde we ş.m.

Maşyn parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-500

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.0m * 0.75m * 1,50m

Maşynyň agramy

450 kg

Jikme-jik maglumat

1. Lenta blender bilen iýmit derejesindäki poroşok mikserini pos çydamlylygy has ýokary etmek üçin adaty SUS304 plastinkasyny kabul edýäris, bu enjamy has ýokary hilli eder;Şeýle hem taýýar maşyn has owadan görünmek üçin ýalpyldawuk bolar;

Food grade powder mixer with ribbon blender (2)

2.Maşine meşhur marka elektrik we mehaniki enjamlar bilen enjamlaşdyrylýar: Siemens hereketlendirijisi, NSK top göteriji, Schneider elektrik komponenti we ş.m.

3. Köp amaly dizaýn: kameranyň aşaky berkidilen kebelek klapany, bu dizaýn taýýar garyndy poroşok önümini çalt çykarmak;aňsat hereket etmek üçin kasna bilen berkidilen maşyn;Ulanyjynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin garyşyk kameranyň ýokarsynda berkidilen paneli goramak…

Food grade powder mixer with ribbon blender (3)

Haýsy töleg şertlerini kabul edip bileris?

1. Adatça T / T termini ýa-da L / C üstünde işläp bileris.
2. T / T möhletinde 30% arzan töleg öňünden talap edilýär.Balansyň 70% -i bolsa iberilmezden ozal çözülýär.
3. L / C möhletinde ýumşak maddalar bolmazdan 100% dolanyp bolmaýan L / C kabul edilip bilner.Işleýän aýratyn satuw menejeriňizden maslahat gözläň.

Eltip bermegiň wagty

Adatça, goýumy alanymyzdan 45 gün soň eltip beriş wagtymyz bolýar.Sargyt uly bolsa, gowşuryş wagtyny uzaltmalydyrys.

Ibermek üçin haýsy logistika ýollaryny işläp bileris?

Gurluşyk tehnikalaryny dürli transport gurallary bilen iberip bileris.
Adatça, deňizden, esasy yklymlara bararys, gyssagly ätiýaçlyk şaýlary gyssagly isleg üçin, ony halkara kurýer hyzmaty bilen iberip bileris.DHL, TNT, UPS ýa-da FedEx ýaly.

Kepillik wagty

Bir ýyl kepilligi, uzak möhletli hyzmaty kepillendirýäris we kepillik içinde ýa-da soň tehniki goldawy mugt berýäris.Kepillik möhletinde abatlaýyş hyzmatlaryny mugt berýäris.Kepillik möhletinden soň diňe zerur materiallaryň bahasyny alýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň