Gury poroşok lentany garyjy enjam

Gysga düşündiriş:

1. lenta blender bilen poroşok garyjy;
2. Iýmit tozy, süýt tozy, kofe tozy üçin erk
3. customöriteleşdirilen spesifikasiýa mikserini kabul edýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Blender mikserine syn

Gury poroşok lentany garyjy enjamy iň täze goşa lenta blender gurluşyny kabul edýän lenta mikser diýip hem atlandyryp bolar.Blender mikser tankynyň içinde, ok goldawy we spiral lentadan ybarat oklar rotory bilen enjamlaşdyrylan.

Dry powder ribbon mixer blending equipment (2)

Lenta blender garyndysyny ulanmak

Lenta garyjy iýmit, gündelik himiýa, tagam, pestisidler we beýleki pudaklarda giňden ulanylyp bilner, kofe tozy, süýt tozy, bugdaý uny, mekgejöwen uny, tüwi uny, belok tozy, çilli poroşok, ysly, iýmit goşundysy, ýakymly zatlar, spar poroşok, towuk tozy, gurme tozy, ýumurtga tozy, talkum tozy, ýakymly, gaty içgi, weterinariýa dermanlary, dekstroza, poroşok goşundylary we ş.m.

Dry powder ribbon mixer blending equipment (3)

Lenta poroşok garyjy maşynyň ýörelgesi

Poroşok garyjy, esasan, barrel, spiral lenta we hereketlendiriji böleklerden ybaratdyr.Spiral lenta iki gatlakdan ýasalýar..Agny, içki lenta materialy daşardan herekete getirýär, daşarky lenta materialyň içerde hereket etmegini üpjün edýär, bu bolsa materialyň gowy aýlanyşyny emele getirýär.Lenta, mikseriň gaty gysga wagtyň içinde gowy garyşyk netijeliligini gazanyp biler ýaly hereket edýär.

Dry powder ribbon mixer blending equipment (4)

Poroşok mikseriniň parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-300

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.6m * 0.85m * 1,85m

Maşynyň agramy

450 kg

Customöriteleşdirilen konfigurasiýa bilen bilelikde takyk model mikser bahasy baradaky maglumatlary hödürläris.Mysal üçin, käbir sarp ediji mikseriň pnewmatik görnüşli flap klapanyny enjamlaşdyrmagyny isleýär, ýöne beýleki alyjylar maşynyň ýönekeý emeli kebelek klapanyny enjamlaşdyrmagyny isleýärler;käbir sarp edijiler mikser kamerasynyň üstündäki gorag toruny mikser enjamlaryny isleýärler, käbir sarp edijiler mikseriň goldaw çarçuwasyny / plastinka / basgançak we ş.m. enjamlaşdyrmagyny isleýärler, dürli talaplar dürli gutarnykly bahadan çykar.

Dry powder ribbon mixer blending equipment (1)

Satuw hyzmatyndan soň

1.Mikser enjamy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we gurnama guralyny hödürleýäris;
2. Operasiýa gollanmasy;
3. Uzakdan hyzmat elýeterli: telefon jaňy, WhatsApp, e-poçta, wechat we ş.m.
4. Gelýän zawod hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň