Erguwujy serişdeleri poroşok garyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

1.Gorizontal görnüşli nurbat mikserini kabul edýär.
2. pes ses, uzak ömür.
3. yzygiderli işlemek, gurmak üçin amatly.
4. highokary netijelilik we ýokary tizlikli garyşyk materiallar.
5. düzülen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gorizontal blender mikser programmasy

Bu ýuwujy serişde poroşok garyndysy, her dürli gury tozy garyşdyrmak üçin niýetlenendir.Ol U görnüşli gorizontal garyşyk tankdan we garyşyk lentanyň iki toparyndan ybarat: daşky lenta poroşokyň ujundan merkeze we içki lenta tozany merkezden ujuna süýşürýär .Bu garşylykly hereket birmeňzeş bolýar. garyşdyrmak. Bölekleri aňsat arassalamak we üýtgetmek üçin tankyň gapagy açyk edilip bilner.

Detergents powder mixer blending machine (3)

Poroşok garyjy maşyn, poroşok we poroşok, granulalar we granulalar, granulalar we poroşoklar we az mukdarda suwuklyk garyndysynda giňden ulanylýar;iýmit, himiki, pestisid, iýmit önümleri we batareýa we ş.m. üçin ulanylýar.

Detergents powder mixer blending machine (2)

Poroşok garyjy enjamlaryň parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-500

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.0m * 0.75m * 1,50m

Maşynyň agramy

450 kg

Lenta blender garyjy maşynyň maşyn jikme-jigi

1. Gorizontal U şekilli ýönekeý gurluş, gurnamak we tehniki hyzmat etmek aňsat.
2. Pnewmatiki böleklerde, motorda, elektrik böleklerinde, podşipniklerde we işleýiş böleklerinde dünýäde meşhur marka komponentlerini kabul etmek.
3. Lenta mikserimiziň iki gapdalynda germetik möhürler,
4.Gapakda howpsuzlyk tor bar, şonuň üçin operator mikserde ýarag alyp bilmez, howpuň öňüni alyp bolar.
5. Pnewmatik klapan material çykarmak üçin kabul edilýär.

Detergents powder mixer blending machine (1)

Müşderi hyzmaty

1. Müşderimiz bilen resmi şertnama baglaşmazdan ozal, müşderiniň taslama maglumatlaryna esaslanýan hünär çözgüdini seljermäge we iň oňat çözgüt çykarmaga kömek ederis.
2. Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly gözlegiňize 24 sagatda jogap berler.
3. Müşderimiziň önümçilik prosesi barada habar beriň we zerur bolsa zawodda hil barlagyny gurnamaga kömek ediň.
4. Ekranymyza iki ýyl kepillik we ätiýaçlyk şaýlaryna bir ýyl kepillik.
5.Alyjy, tehniki enjamy eltmezden ozal mugt taýýarlamak üçin zawodymyza iberip biler.
6. Esasy enjamlaryň näsazlygy sebäpli, in engineenerimizi ýerli saýta ýerleşdireris, atyşda kynçylyk çekeris, şeýle hem bütin ömrüň dowamynda onlaýn tehniki goldaw bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň