Biz hakda

“Luohe Guantuo Machinery Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

“Luohe Guantuo Machinery Co., Ltd.” Henan welaýatynyň meşhur azyk şäheri Luohe şäherinde ýerleşýär.Kompaniýa 2004-nji ýylda esaslandyryldy, meýdany 70,000 inedördül metrden gowrak.Gaplamak tehnikasy, garyşyk maşynlar, bilelikdäki gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we tehnologiýa hyzmatyna ýöriteleşen giňişleýin kärhana.

Kompaniýanyň sergi zaly, ammar we logistika merkezi, gözleg we ösüş merkezi we 6 önümçilik ussahanasy bar, Esasy önümlere blender mikser enjamy, akylly gaplaýyş enjamy we doly önümçilik liniýasy girýär.Guantuo kompaniýasynyň 30-dan gowrak milli patenti bar, önüm marketing ulgamy Hytaýyň ähli welaýatlaryny we dünýäniň 40-dan gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar, Guantuo kompaniýasy içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ýokary derejede gürlenýär.Kompaniýa "Luohe Azyk enjamlary we gaýtadan işleýän senagat birleşiginiň başlygynyň orunbasary", "Henan elektron söwda görkeziş kärhanasy", "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" we ş.m.

about us
about us

Kompaniýanyň medeniýeti

Guantuo enjamlary ösen kärhana medeniýetini goldaýar, maşyn önümleriniň dizaýnyna we önümçiligine berk çemeleşmegi, ylmy dolandyryş düşünjelerini, ajaýyp tipiki görkeziş taslamasyny öz içine alýar.Söýgi we yhlas, agzybirlik we özara kömek, ynamly gözleg we ösüş we optimizm toparyny döretdi.

Ösen tehnologiýa, önümiň hiline berk gözegçilik we ýokary hilli hyzmat Guanuo enjamlaryny bazarda gowy abraý gazandyrýar we hyzmatdaş we müşderileriň ykrar etmegine we ynamyna eýe bolýar.Guantuo kompaniýasynyň işgärleri: "Bütewilik kompaniýanyň esasyny düzýär; ýokary hilli önüm kompaniýanyň ýaşamagynyň çeşmesidir; innowasiýa kompaniýanyň ösüşiniň janydyr; Win-win düşünjesi kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüşidir."

about us (2)
about us (3)
about us (4)
about us (5)
about us (6)
about us (7)
about us (1)

Şahadatnamamyz

Üstünlik diýilýän bir hil bar, erjellik diýilýän ruh bar.Ykdysadyýetiň çalt ösmegi bilen Guantuo tehnikasynyň ösüşi çaltlaşdy.Guantuo tehnikasy pudagyň lideri bolmak we ýokary standart garyşyk we gaplaýyş maşynlaryny öndüriji, gözleg we ösüş, önümçilik kärhanasy döretmek üçin iň güýçli tagalla edýär.

aboutus

Mikser enjamy üçin CE resminamasy

aboutus

Gaplamak üçin maşyn üçin resminama

aboutus

Hil dolandyryş şahadatnamasy

Näme üçin luohe guantuo kompaniýasyny saýlamaly?

Çalt hyzmat

1.Luohe Guantuo Machinery Co., Ltd. gözleg we dizaýn, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmatda ýöriteleşen we maşyn senagatynda ýokary hünärli.Esasan poroşok mikser maşyn seriýasy we gaplaýyş enjamlary awtomatiki gaplamak bilen meşgullanýar.

Hünär şahadatnamasy

2.Biziň önümlerimiz azyk, himiýa, derman, oba hojalyk önümleri we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Biziň enjamymyzda 20-den gowrak patent tehnologiýasy bar, enjamlar CE barlag gullugy tarapyndan tassyklanýar.

Qualityokary hilli

3. qualityokary hilli maşynlar, satuwdan soňky hyzmat we bäsdeşlik bahasy sebäpli önümlerimiz Europeewropanyň, Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň, Günorta Aziýanyň we ş.m. 40-dan gowrak dürli ýurtlara we sebitlere hödürlenýär. has gowy gelejek üçin!