500 litrlik poroşok garyşyk senagat poroşok garyjy

Gysga düşündiriş:

1.Gorizontal görnüşli nurbat mikserini kabul edýär.
2. pes ses, uzak ömür.
3. yzygiderli işlemek, gurmak üçin amatly.
4. highokary netijelilik we ýokary tizlikli garyşyk materiallar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poroşok garyjysynyň beýany

Bu 500 litrlik poroşok garyşyk pudagy garyjy, gorizontal U şekilli tankdan, ýokarky gapakdan (ýa-da bolmasa) açyk gatlakdan, goşa gatlak lentany garyşdyryjy agitator, geçiriji bölüm, möhürleýji element, çykaryş gurluşy we ş.m.500 litrlik poroşok garyşyk senagat poroşok garyndysy elmydama iki gatlakdyr.Daşarky gatlak lentasy materiallary iki ujundan merkeze birleşdirýär we içki gatlak lentasy materiallary merkezden iki ujuna ýaýradýar.Gaýtalanýan hereket wagtynda materiallar worteks emele getirýär we birmeňzeş garyşyk bolýar.

500 liter powder mixing industry powder mixer

Poroşok blender maşynynyň goşundylary

Bu garyjy maşyn, pes suwuklygy bolan gury ysly poroşok, iýmit goşundysy tozy, çörek bişiriji poroşok, krahmal, tagamly poroşok we ş.m. ýaly poroşok elementine gaty laýyk gelýär. .

500 liter powder mixing industry powder mixer

Lenta blender enjamynyň esasy artykmaçlygy

1) Gorizontal tank korpusy, kiçi ýer gerek, ýöne has köp kuwwatly
2) Iki nurbat gurluşy - Içki nurbat material görnüşini merkezi tarapa itekleýär, daşarky nurbat bolsa has garyşmagy üçin materialy gapdaldan merkeze itýär.
3) Dişli guty, ömri uzak ulanyp, güýçlendiriji wilkany, pes ses we pes näsazlygy herekete getirýär.
4) U-şekilli tankyň düýbi, materialdan çykarmak we arassalamak üçin has gowy.
5) Pnewmatik silindr, kebelek klapan ýa-da el bilen işleýän klapan, çykaryş çykyşyna gözegçilik etmek üçin hökmany däl.
6) Howa silindri ýokarky gapagy aňsat açmaga kömek edýär.
7 ating atingyladyş, sowadyş funksiýasyny ýerine ýetirip bolýar

Maşyn parametri

Maşyn modeli

GT-JBJ-500

Maşyn materialy

Poslamaýan polat 304

Maşynyň kuwwaty

500 litr

Elektrik üpjünçiligi

5.5kw AC380V 50Hz

Garyşyk wagt

10-15 minut

Maşynyň ululygy

2.0m * 0.75m * 1,50m

Maşynyň agramy

450 kg

Sorag-jogap

1.Q: Satuwdan soňky hyzmatlaryňyz näme?
J: El bilen gurmak kitaby, wideo goldawy, onlaýn goldaw. Daşary ýurtlardaky inersenerler

2.Q: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz zawod, muny 15 ýyldan gowrak wagt bäri edýäris

3.Q: Töleg ýoluňyz nähili?
J: T / T göni bank hasabymyzdan ýa-da West Union, LC ýa-da nagt we başgalar tarapyndan

4.Q: Sargyt berenimizden soň, enjamyň hiline nädip göz ýetirip bileris?
J: Gowşurmazdan ozal.hilini barlamak üçin size suratlary we wideolary ibereris, şeýle hem tertipläp bilersiňiz
hilini özüňiz ýa-da üçünji tarap gözleg guramasyndaky aragatnaşyklaryňyz bilen barlamak üçin.

5.Q: Şereketiňiziň güýji nähili?
J: Kompaniýamyz 100000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, 3 ofis binasyndan, 2 sergi zalyndan, 4 ussahanadan, 6 ammardan, güýmenje we naharhana binasyndan, 100 işçi, 50 satuw, 20 inersener, 20 arka hyzmaty we ş.m. önümlerimiz içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.
“2022 milli ýokary we täze tehnologiýa pudagy”, “2022 Ösen bölüm” “2022 Medeniýetli we dogruçyl kärhana” we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň